Kompetansemål fra Kunnskapsløftet 2020

man kan knytte til arbeid mot 1000-års jubileet

Kompetansemål

Etter 2. trinn

Etter 4. trinn

Etter 7. trinn

Etter 10. trinn

Samfunnsfag

Utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskap i nærmiljøet.

Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er fra, og sammenlikne med korleis vi lever i dag.

Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre.

Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er.

Utforske og presentere hvordan menneskene levde for en til to menneskealdre siden.

Beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder inkludert kart, kan gi informasjon om landskap.

Beskrive geografiske hovedtrekk i ulike deler av verden og reflektere over hvordan disse hovedtrekkene påvirker menneskene som bor der.

Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår.

Beskrive og gi døme på mangfold i Noreg med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske folket.

Samtale om identitet, mangfald, og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet.

Reflektere over hvorfor konflikter oppstår, og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan håndtere konflikter.

Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk.

Utforske og gi døme på korleis barn kan påvirke avgjørelser og samarbeide om demokratiske prosesser.

Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder.

Utforske ulike sider ved mangfold i Norge og reflektere over menneskers behov for å være seg selv og for å høre til i fellesskap.

Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk konteks

Utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påvirker livet til kvarandre.

Beskrive sentrale hendelser som har ført til det demokratiet vi har i Norge i dag, og sammenligne hvordan enkeltmennesker har mulighet til å påvirke i ulike styresett.

Reflektere over hvordan møter mellom mennesker har bidratt til å endre hvordan mennesker har tenkt og samfunn har vært organisert.

Kompetansemål

Etter 2. trinn

Etter 4. trinn

Etter 7. trinn

Etter 10. trinn

Naturfag

Utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området.

Delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte.

Samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon.

Kompetansemål

Etter 2. trinn

Etter 4. trinn

Etter 7. trinn

Etter 10. trinn

KRLE

Utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt.

Gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie.

Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt.

Samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon.

Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom.

Sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn.

Samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner.

Utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner.

Sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv.

Utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn.

Samtale om og presentere estetiske uttrykk fra kristendom og andre religioner og livssyn.

Gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge.

Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen.

Kompetansemål

Etter 2. trinn

Etter 4. trinn

Etter 7. trinn

Etter 10. trinn

Kunst og håndverk

Skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk.

Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.

Beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv.

Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjon, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid.

Planlegge og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk.

Undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander.

Undersøke hvordan kjønnsroller vises i kulturelle uttrykk før og nå, og lage visuelle uttrykk som utfordrer stereotypier.

Kompetansemål

Etter 2. trinn

Etter 4. trinn

Etter 7. trinn

Etter 10. trinn

Musikk

Utøve et repertoar av sangleker, sanger og danser hentet fra elevenes nære musikkultur og fra kulturarven.

Utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur.

Utforske og drøfte hvordan musikk fra fortiden påvirker dagens musikk.

Utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer.

Reflektere over hvordan musikk kan spille ulike roller for utvikling av individer og gruppers identitet.

Kompetansemål

Etter 2. trinn

Etter 4. trinn

Etter 7. trinn

Etter 10. trinn

Mat og helse

Utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid.

Kompetansemål

Etter 2. trinn

Etter 4. trinn

Etter 7. trinn

Etter 10. trinn

Norsk

Sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid. 

Overordnet del